+48 884 083 001
kontakt@bialydomek.zakopane.pl

REGULAMIN REZERWACJI

Serwis – strona internetowa https://bialydomek.zakopane.pl/

Pokój  – lokal o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej strona internetowa https://bialydomek.zakopane.pl/

Rezerwacja on-line – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie https://bialydomek.zakopane.pl/ silnika rezerwacyjnego.

Gość – osoba fizyczna albo osoba prawna, korzystająca z Pokoju na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy na czasowe korzystanie z Pokoju.

Usługodawca – TATRA HOME Maciej Ślimak 34-425 Biały Dunajec  

ul. Miłośników Podhala 115 NIP 7361735821 będący właścicielem serwisu https://bialydomek.zakopane.pl/ i uprawniony do świadczenia Gościom, w zamian za ustalone wynagrodzenie, usług krótkotrwałego najmu Pokoi .

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy krótkotrwałego najmu Pokoju o zawartej między Gościem a Usługodawcą.

2. W ramach umowy najmu Usługodawca zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić Pokójy w uzgodnionym terminie, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

3. Rezerwacji Pokoju  można dokonywać na minimalny okres 1 (jednego) dnia, chyba że oferta w serwisie stanowi inaczej.

 

• §2

Sposoby dokonywania rezerwacji

1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy najmu/Pokoju zawartej między Gościem a Usługodawcą.

2. Rezerwacji Pokoju Gość może dokonać w następujący sposób:

- on-line poprzez silnik rezerwacyjny dostępny na stronie www,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: rezerwacja ????

- telefonicznie pod numerem: +48 884 083 001,

- osobiście w recepcji , tzw. rezerwacja walk-in.

3. Rezerwację on-line albo rezerwację dokonaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia wraz z numerem rezerwacji wymaganej przedpłaty. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

4. Rezerwację złożoną telefonicznie uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez Usługodawcę numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji po uprzednim dokonaniu zapłaty zgodnie z warunkami oferty. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji przez Gościa oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji, Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

5. Pokoje danego typu są usytowane na różnych poziomach budynku. W związku z tym rezerwacja nie oznacza wybrania pokoju na danym piętrze lub po danej stronie budynku, tylko rezerwację pokoju danego typu, znajującego się w obiekcie.

 

• §3

Opłaty i warunki płatności

1. Wysokość opłaty za zarezerwowany pobyt w Pokoju jest każdorazowo podana na stronie internetowej ????? po wybraniu odpowiedniej oferty lub na potwierdzeniu rezerwacji w przypadku dokonania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie

2. Cena za rezerwację jest wyświetlana po wybraniu danej oferty i doliczeniu dodatków, jeżeli takie w danej ofercie występują i są obowiązakowe lub jeżeli są jako opcjonalne i wbrane przez Rezerwującego.

3. Opłaty podane są w złotych polskich PLN i objęte są stawką podatku od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tj. 8%.

4. Opłata za wynajem obejmuje koszt pobytu w Pokoju wskazanej w rezerwacji liczby osób.

5. Opłata za wynajem obejmuje usługi zgodnie z ofertą i nie obejmuje kosztów domówionych podczas pobytu usług dodatkowych.

6. Podczas dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest w zależności od oferty wpłacić Usługodawcy 30% wartości zarezerwowanego pobytu, o ile oferta Pokoju  nie stanowi inaczej.

7. Pozostałą część opłaty za zarezerwowany pobyt Gość dokonuje na miejscu w dniu przyjazdu.

8. Oferta jest zwrotna, o ile Gość dokona anulacji rezerwacji nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba że oferta stanowi inaczej lub Gość wybrał opcję oferty bezzwrotnej.

9. W przypadku zgubienia klucza do pokoju i domu lub kluczyka do narciarni należy niezwłocznie o tym poinformować obsługę. Opłata za zgubiony klucze lub kluczyk wynosi 30 zł.

 

• §4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

1. Zmiana terminu rezerwacji lub kategorii Pokoju  jest możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności Pokoju we wskazanym terminie oraz dokonania opłaty różnicy w cenie za pobyt, o ile taka występuje.

2. Zmiana rezerwacji przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się strajki, wojny, zamieszki, kataklizmy przyrody, zajęcie Pokoju  przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu oraz pozbawienie przez dostawcę mediów w Pokoju  tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest zaproponować Gościom inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę za zarezerwowany pobyt.

3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności awarii w Pokoju  lub innego zdarzenia losowego Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia innego Pokoju  o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego. W wypadku braku akceptacji Gościa za zmianę umowa ulega rozwiązaniu, a Usługodawca ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą przez niego opłatę za zarezerwowany pobyt.

 

• §5

Pobyt

1. Pobyt  zaczyna się od godziny 16.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Gość zobowiązany jest zwrócić klucz do Pokoju pracownikowi recepcji.

2. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 07:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające ciszę nocną.

3. Gość powinien powiadomić o zauważonych usterkach lub uszkodzeniach w dniu przyjazdu.

W przypadku uszkodzeń powstałych w trakcie pobytu, Gość zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.

4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pokoju, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

5. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających wraz z nim w Pokoju  nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w serwisie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Zaproszone osoby zobowiązane są do opuszczenia Pokoju  przed 22:00.

6. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Pokoju, chyba że w danym Pokoju zwierzęta są akceptowane i uiścił opłatę za zwierzę.

7. Palenie w pokojach jest całkowicie zabronione. Gość nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 PLN (trzysta złotych) tytułem pokrycia kosztów prania m.in. zasłon, dywanów oraz narzut w Pokoju.

8.W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji Usługodawca ma prawo potrącić Gościowi z pobranego depozytu m.in.: wynagrodzenie należne za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Pokoju  do stanu pierwotnego. W przypadku gdy wartość roszczeń przekracza wartość depozytu, Gość zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.

10. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji, nieodpowiedniego zachowania, nieprzestrzegania ciszy nocnej, wulgarnego odzywania się i nieodpowiedniego zachowania się wobec personelu oraz innych gości Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami towarzyszącymi z Pokoju.

 

• §6

Reklamacje

1. Gość ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemnie zgłoszenie na adres siedziby Usługodawcy.

3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest TATRA HOME Maciej Ślimak ul. Miłośników Podhala 115 Biały Dunajec 34-425

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

 

Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na

adres e-mail : willabialydomek23@gmail.com.

4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

Zobowiązania Hotres.pl

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

 

a. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

b. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

c. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

d. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

Copyright © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: Tatrapixel
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram